Blog

Blog

We will try to highlight, analyze, explain and present problems that exist in the professional community and the economy overall and suggest solutions through our official webpage, blog, YouTube channel, and Social Networks to help to enhance the lack of professional information, as well as increase the awareness among small and medium-sized businesses.

KMG Services

Business news

"KMG Consulting": Your reliable partner on the way of business development

«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-Ն՝ ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ՆՈՐ ԱՆԴԱՄ
«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-Ն՝ ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ՆՈՐ ԱՆԴԱՄ
2736/ KMG / 2022-08-12

The Business Integrity Club is the first collective initiative of the Armenian business community. The Business Integrity Club promotes collective actions of Armenian businessmen on corporate governance issues.

READ MORE
«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-ի տնօրեն և կառավարող գործընկեր Տարոն Վարազդատյանն ընտրվել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԿ-ի խորհրդի անդամ
«ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-ի տնօրեն և կառավարող գործընկեր Տարոն Վարազդատյանն ընտրվել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԿ-ի խորհրդի անդամ
3143/ KMG / 2021-05-11

2021 թվականի մայիսի 1-ին տեղի ունեցավ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԿ-ի ընդհանուր ժողովը, որի շրջանակներում կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորվեցին Պալատի կառավարման մարմինները` Խորհուրդը և Վերստուգիչ հանձնաժողովը:

READ MORE
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները
5412/ KMG / 2020-07-31

2020 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած և պարտադիր կիրառության ենթակա դարձած «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները վերաբերում են սոցիալական վճարի հաշվարկման առավելագույն շեմին։ Մինչև սույն թվականի հուլիսի 1-ը սոցիալական վճարի հաշվարկման առավելագույն շեմը 500,000 դրամն էր։

READ MORE
Preventive actions on the economic consequences of covid-19 and the procedure of implementation
Preventive actions on the economic consequences of covid-19 and the procedure of implementation
6726/ KMG / 2020-04-09

Being faithful to our values we have attempted to summarize and represent the decisions that are made by the government of RA on preventive actions on the economic consequences of COVID-19.

READ MORE
Payment of Salaries During Idle Time
Payment of Salaries During Idle Time
4174/ KMG / 2020-04-08

Immediately after the declaration of a state of emergency in the Republic of Armenia on March 16, 2020, the question arose on whether to pay a salary during the idle time or not.

READ MORE
Entrepreneurship: PE or LLC?
Entrepreneurship: PE or LLC?
6864/ KMG / 2020-03-18

Persons initiating an entrepreneurial activity are always interested which status is most beneficial, whether to register as a PE or an LLC. The main difference is the scope of responsibility. In the case of a PE, the individual is responsible for the liabilities of the PE with all his assets, while the founders of a LLC bear no personal responsibility for its liabilities

READ MORE
State registration of Private Entrepreneurs (PE) and a Limited Liability Companies (LLC)
State registration of Private Entrepreneurs (PE) and a Limited Liability Companies (LLC)
13209/ KMG / 2020-03-17

The state registration of a Private Entrepreneur (PE) and a Limited Liability Company (LLC) is carried out by the State Register of Legal Entities of the RA Ministry of Justice. To register a PE, it is required to apply to a territorial subdivision of the State Registry with their passport and social security card/identification card, pay a state duty of AMD 3,000.

READ MORE
Taxation Systems in the Republic of Armenia
Taxation Systems in the Republic of Armenia
5678/ KMG / 2020-03-17

At present, common and special taxation systems are applicable in the Republic of Armenia. Special taxation systems are the corporate tax from turnover of a company and tax for micro businesses (microenterprise).

READ MORE